MIS ON KASUTUSLUBA? MIS ON KASUTUSLUBA?


Kasutusluba on kokkuvõtlikult kinnitus, et püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ehitist on ohutu kasutusotstarbe päraselt kasutada.

Iga ehitusluba peaks lõppema kasutusloaga. 2015 aastal vastu võetud ehitusseadustiku rakendamise seadus annab võimaluse enne 2015 aastat õigusliku aluseta ehk ilma ehitusprojekti ja ehitusloata püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ehitisi vastu võtta ehk kasutusluba taotleda ilma eelnevalt ehitusluba taotlemata.

See eeldab muidugi seda, et ehitis on ohutu, ehitustööd on lõpetatud enne 2015 aastat ja ehitis vastab nt üldplaneeringule või detailplaneeringule. Ehitusprojekti asendab sellisel menetlusel ehitise audit

EHITUSLOATA EHITISED EHITUSLOATA EHITISED


Antud olukorras on kasutusloa menetluse kaudu ehitise legaliseerimine võimalik juhul, kui ehitustööd on lõpetatud enne 2015 aasta suve.

Antud olukorras tuleb ehitise kohta koostada üldjuhul mõõdistusprojekt ning teostada vajalikud uuringud ja auditid tõendamaks, et rajatud või ümberehitatud ehitis on ohutu ning vastab muu hulgas nt ehitusseadustiku § 11. Ehitisele esitatavad nõuded.

Ehitised, mis on püstitatud või ümberehitatud ajavahemikus 2003-2015 peavad muuhulgas vastama ka kehtivale üld- või detailplaneeringule.

 

 

EHITUSLOAGA EHITISED EHITUSLOAGA EHITISED


Olukorras, kus ehitis on püstitatud või ümberehitatud ehitusloa alusel, tuleb kohalikule omavalitsusele esitada hoone ehitustehniline dokumentatsioon.

See on dokumentide kogum, mis tõendab, et ehitis on ehitatud nõuetekohaselt ning paigaldatud tehnosüsteemid on ohutud s.h. elektripaigaldis, gaasiseadmed, kütteseadmed ja kolded.

Muu hulgas tuleb esitada ka ehitustööde päevikud ja kaetud tööde aktid. Üksikelamute puhul on tavapärane olukord, kus antud dokumente koostatud ei ole. Sellisel juhul saab neid asendada üldehitusliku auditiga.

KASUTUSLOA TAOTLEMISE KORRALDAMINE

Juhul, kui kinnisvara omanik ise kõikide vajalike dokumentide hankimise ning kasutusloa taotlemise peavaluga hakkama ei saa, siis oleme meie selles osas pakkumas oma abi. Tihti ei olegi mõistlik ise peaees tundmatusse vette hüpata ning katse-eksitus meetodil asju proovida vaid lasta asjatundjatel oma tööd teha, et tulemuseks on parim ning maksimaalselt kiire.

 

KUI KAUA PROTSESS AEGA VÕTAB

Iga ehitis on oma iseloomu, probleemide ja küsimustega. Seega ühe vitsaga ühtegi asja lüüa ei saa. Kasutusloa taotluse eelduseks on mitmete asjakohaste dokumentide olemasolu ning ajaline kulu taandub pigem nende dokumentide/auditite hankimisele kui kohalikus omavalitsuses menetlusele. Samuti tuleb arvestada, et uuringute/auditite tulemused ei pruugi olla ka kohe positiivse tulemiga ning vajalike paranduste tegemine võib aega võtta.

Ehitusseadustiku kohaselt on kohalikul omavalitsusel aega kasutusteatist menetleda 10 päeva ehk 10 päeva jooksul peale teavitamist, kui KOV täiendavaid nõudeid ei esita, võib ehitist kasutada. Valdavalt 10 päevast kasutusteatise menetlust tegelikkuses ei eksisteeri, kuna ajalises hädas olevad KOV-id saadavad enamus kasutusteatisi täiendavasse kontrolli ehk lisavad 10 päevasele menetlusajale 30 päeva juurde. Kasutusloa puhul on menetlusaeg 30 päeva.

Täiendava kontrolli raames nii kasutusteatiste kui ka kasutuslubade menetluses tutvuvad KOV ja Päästeamet taotluse juurde esitatud dokumentidega ning vajaduse korral teostavad objekti ülevaatuse. Kui menetluse käigus tekib küsimusi/märkusi, siis lisatakse taotluse juurde vastav märkus, mille saab lahendada selle tagastamisel. Seega, olenevalt esitatud märkuste sisust ning keerukusest, võib menetluse kestus veelgi pikeneda.