Nõutavate dokumentide nimekiri sõltub ehitise kasutamise otstarbest. Üks lihtsamaid on üksikelamu, mille kasutuloa taotlemiseks vajalike võimalike dokumentide nimekirja ka siinkohal välja toome. Täpsem nimekiri sõltub konkreetsest olukorrast ja hoonest.

 


TULEOHUTUSAUDIT – audit, millega hinnatakse hoone vastavust tuleohutusnõuetele. Vajaduse tingib väikeelamute puhul asjaolu, kui hoone ei vasta ehitusprojektile ning muudatusprojektiga ei ole võimalik muudatusi legaliseerida. Samuti on vajalik, kui puudub dokumentatsioon (kaetud tööde aktid, sertifikaadid jne) tuleohutustööde teostamise ja nõuetele vastavuse kohta.