EHITUSJÄRGNE MÕÕDISTUSAKT

Tegemist on ehitusjärgse kinnistu plaaniga, kuh...

Tegemist on ehitusjärgse kinnistu plaaniga, kuhu on kantud kõik kinnistul paiknevad hooned ja rajatised ning mille alusel saab muuhulgas kontrollida, kas hoone / rajatis on rajatud projektikohasesse asukohta. Ühtlasi märgitakse ehitusjärgsele mõõdistusele kinnistul paiknevad katendid, maapinna kõrgused, tehnovõrgud ning muud objektid.

ELEKTRIPAIGALDISE AUDIT

Audit, mille tulemusena peab saama kinnitatud, ...

Audit, mille tulemusena peab saama kinnitatud, et hoone elektripaigaldis on ohutu ning kasutamiseks valmis. NB! Uuemate hoonete puhul eeldab auditi koostamine elektripaigaldise projekti ning elektripaigaldise ehitaja poolset vastavusdeklaratsiooni.

GAASIPAIGALDISE AUDIT

Juhul, kui hoonet köetakse tänavavõrgust saadav...

Juhul, kui hoonet köetakse tänavavõrgust saadava gaasivarustusega, tuleb lasta gaasipaigaldist kontrollida vastavat akrediteeringut omava ettevõtte poolt gaasipaigaldise auditi läbiviimisega. Auditi läbiviimise tulemusena peab selguma, et gaasipaigaldis vastab nõuetele ning on kasutamiseks ohutu.

MÕÕDISTUSPROJEKT

Juhul, kui hoones on teostatud projektist erine...

Juhul, kui hoones on teostatud projektist erinevalt muudatusi ning nende legaliseerimiseks on vajalik koostada muudatusprojekt, siis selle aluseks on mõõdistusprojekt. Projekti mahus esitatakse hoone korruste plaanid, vaated, lõige ja tehniliste näitajate tabel

MUUDATUSPROJEKT

Olemasoleva ehitusloa saanud ehitusprojekti muu...

Olemasoleva ehitusloa saanud ehitusprojekti muutmiseks vajalik projekt ehk kui võrreldes algse projektiga on teostatud muudatusi, mida on võimalik läbi muudatusprojekti muuta, koostatakse ehitusprojekti muudatus.

ÜLDEHITUSLIK AUDIT

Audit, mis asendab kasutusloa menetluses nende ...

Audit, mis asendab kasutusloa menetluses nende puudumisel ehitusdokumentatsiooni (ehitustööde päevikuid, kaetud tööde akte) ja/või on vajalik, et hinnata ehitusprojekti puudumisel hoone ohutust ja vajadusel ka vastavust kehtivatele planeeringutele.

TULEOHUTUSAUDIT

Audit, millega hinnatakse hoone vastavust tuleo...

Audit, millega hinnatakse hoone vastavust tuleohutusnõuetele. Vajaduse tingib väikeelamute puhul asjaolu, kui hoone ei vasta ehitusprojektile ning muudatusprojektiga ei ole võimalik muudatusi legaliseerida. Samuti on vajalik, kui puudub dokumentatsioon (kaetud tööde aktid, sertifikaadid jne) tuleohutustööde teostamise ja nõuetele vastavuse kohta.

KÜTTEKOLLETE EKSPERTIIS

Vajalik dokument, kui ei suudeta tõendada kütte...

Vajalik dokument, kui ei suudeta tõendada küttekollete ohutust. Üksikelamus võib omanik küttekoldeid ise paigaldada, s.h. tehases toodetud tahkeküttekoldeid ning korstnaid, olemas peab olema toodete sertifikaadid, paigaldus- ja kasutusjuhendid ning korstna puhul ka kaetud tööde akt / läbilõikeskeem tõendamaks, et korsten on paigaldatud vahe- ja katuslagedest läbiviimisel paigaldusjuhendile vastavalt. Üksikelamu mittetehaseliste toodete puhul peab aga küttekolde passi puudumisel tellima küttekollete ekspertiisi. Kahe ja enama korteriga elamutes ning muudes suuremates hoonetes küttekoldeid omanik ise enam paigaldada ei või ning küttekollete dokumentatsiooni puudumisel (kaetud tööde aktid, ahjupassid jne) tuleb tellida küttekollete ekspertiis, mis tõendaks paigaldatud toodete vastavust nõuetele.

KORSTNAPÜHKIMISAKT

Juhul, kui hoones on kasutusel tahkeküttekolded...

Juhul, kui hoones on kasutusel tahkeküttekolded „ahin, kamin, pliit“ näol, tuleb lasta korstnapühkija kutsetunnistusega isikul kontrollida/puhastada korstent ja ühenduslõõri. Kui korstnapühkija hindab küttesüsteemi nõuetele vastavaks, väljastatakse korstnapühkimise akt. Üksikelamutel tuleb kehtiva seaduse kohaselt süsteemi kontrollida/puhastada iga viie aasta tagant.

JOOGIVEE ANALÜÜSID

Vajalik puur- või salvkaevu kasutamisel elamu j...

Vajalik puur- või salvkaevu kasutamisel elamu joogiveevarustusena. Proove saab ise võtta ja laborisse viia või tellida vastav teenus laborist.

PUURKAEVU PUHUL

Puurkaevu pass

Puurkaevu pass

REOVEEMAHTUTI PUHUL

Mahuti sertifikaat ja paigaldusakt ning vahest ...

Mahuti sertifikaat ja paigaldusakt ning vahest ka reovee äraviimise kohta väljavedu tõendavad arved.

ÕHKSOOJUSPUMBA PUHUL

Soojuspumba pass, KOVi nõudmisel ka mürataseme ...

Soojuspumba pass, KOVi nõudmisel ka mürataseme mõõdistus.

SUNDVENTILATSIOONI PUHUL

Õhuhulkade mõõteprotokoll, millest nähtub ruumi...

Õhuhulkade mõõteprotokoll, millest nähtub ruumidesse projekteeritud õhuhulkade tagatus.