MIS ON KASUTUSLUBA

Kasutusluba on kokkuvõtlikult kinnitus, et püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ehitist on ohutu kasutusotstarbe päraselt kasutada. Iga ehitusluba peab lõppema kasutusloaga, kui hoone valmis ehitatakse ning kasutusele võetakse.

Kasutusloa taotlemise protsessi mõttes jaguneb meie teenus kaheks. Ehitusloa alusel ehitatud hooned ja ehitusloata ehitatud hooned.

EHITUSLOA ALUSEL EHITATUD HOONED

Olukorras, kus ehitis on püstitatud või ümberehitatud ehitusloa alusel, tuleb kohalikule omavalitsusele esitada hoone ehitustehniline dokumentatsioon. See on dokumentide kogum, mis tõendab, et ehitis on ehitatud nõuetekohaselt ning paigaldatud tehnosüsteemid on ohutud s.h. elektripaigaldis, gaasiseadmed, kütteseadmed ja kolded.

Muu hulgas tuleb esitada ka ehitustööde päevikud ja kaetud tööde aktid. Üksikelamute puhul on tavapärane olukord, kus antud dokumente koostatud ei ole. Sellisel juhul saab neid asendada üldehitusliku auditiga

EHITUSLOATA EHITATUD HOONED

Antud olukorras on kasutusloa menetluse kaudu ehitise legaliseerimine võimalik juhul, kui ehitustööd on lõpetatud enne 2015 aasta suve.

Antud olukorras tuleb ehitise kohta koostada üldjuhul mõõdistusprojekt ning teostada vajalikud uuringud ja auditid tõendamaks, et rajatud või ümberehitatud ehitis on ohutu ning vastab muu hulgas nt ehitusseadustiku § 11. Ehitisele esitatavad nõuded.

Ehitised, mis on püstitatud või ümberehitatud ajavahemikus 2003-2015 peavad muuhulgas vastama ka kehtivale üld- või detailplaneeringule.

KASUTUSLUBASID

0

MÕÕDISTUSPROJEKTE

0

REGISTRI PARANDUSKANDEID

0

ÜLDEHITUSLIKE AUDITEID

0