PAKUTAVAD TEENUSED

Teenuse sisaldab kasutusloa taotlemise korraldamise projektjuhtimist, kliendi nõustamist, vajalike uuringute tellimise korraldamist, taotluste esitamist ehitisregistrisse ning menetluses osalemist. 

Audit, mis asendab kasutusloa menetluses nende puudumisel ehitusdokumentatsiooni (ehitustööde päevikuid, kaetud tööde akte) ja/või on vajalik, et hinnata ehitusprojekti puudumisel hoone ohutust ja vajadusel ka vastavust kehtivatele planeeringutele.

Audit, millega hinnatakse hoone vastavust tuleohutusnõuetele. Vajaduse tingib väikeelamute puhul asjaolu, kui hoone ei vasta ehitusprojektile ning muudatusprojektiga ei ole võimalik muudatusi legaliseerida. Samuti on vajalik, kui puudub dokumentatsioon (kaetud tööde aktid, sertifikaadid jne) tuleohutustööde teostamise ja nõuetele vastavuse kohta.

Ehitiste kehtivate andmete saamiseks on vaja koostada mõõdistusprojekt juhul, kui hoone ei vasta ehitusprojektile või ehitusprojekt puudub.

Teenus on vajalik juhul, kui ehitusloa või teatise saanud  ehitusprojekt ei vasta täielikult olemasolevale olukorrale

Teostatakse hoone elektripaigaldise nõuetele vastavuse kontroll

Teenus sisaldab kinnistu ehitusjärgse mõõdistusakti koostamist

VAJALIKUD DOKUMENDID

 • ehitise ülevaatuse akt, millele tuleb võtta omaniku, ehitaja, omanikujärelevalve teostaja ning projekteerija allkirjad (kui nimetatud rollides on omanik ise, märkida vastavatele kohtadele omaniku nimi ja võtta allkiri)
 • ehitusprojekt, esitada tuleb kogu terviklik ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioon (töö-või põhiprojektid sh eriosade projektid, mis on pädevate vastutavate projekteerijate poolt allkirjastatud);
 • muudatusprojekt, tuleb esitada juhul kui ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti on muudetud (vt “Nõuded ehitusprojektile” määruse § 12 – https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007);
 • ehituspäevikud, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;
 • kaetud tööde aktid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;
 • auditid, seadistused, protokollid:
  • elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt ehk audit koos mõõteprotokollidega (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
  • gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
  • ventilatsiooni mõõdistusprotokoll;
  • küttesüsteemi katseprotokoll;
  • vee- ja kanalisatsiooni survestamise protokollid;
 • tehnosüsteemide teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud;
 • tehnovõrkude teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud;
 • ehitise mahamärkimise akt;
 • ehitusjärgne mõõdistus, mis peab olema geodeedi poolt allkirjastatud ja tuleb geodeedil registreerida ka Tallinna geomõõdistuste infosüsteemi;
 • tuleohtust tõendavad dokumendid (täpsem info Päästeameti kodulehel https://www.rescue.ee/);

NB – erinevatel omavalitsustel võivad nõuded vajalike dokumentide kohta olla erinevad. Antud nimekiri on antud Tallinna linnas üksikelamute kasutusloa taotlemisel nõutavatest dokumentidest.

 • üldehituslik audit, ehitise ohutuse hindamisel võetakse aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise audit asendab loa- või teavitamismenetluses ehitusprojekti. 
 • tuleohutusaudit, ehitise ohutuse hindamisel võetakse aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Antud juhul hindab tuleohutusaudit siis hoone ohutust tuleohutuse seisukohast
 • mõõdistusprojekt, vajalik hoone tehniliste andmete saamiseks, millised on vaja esitada ehitisregistrisse
 • auditid, seadistused, protokollid:
  • elektripaigaldise audit koos mõõteprotokollidega (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
  • küttekollete ekspertiis – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et küttekolded vastavad nõuetele;
  • gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
  • ventilatsiooni mõõdistusprotokoll;
 • ehitusjärgne mõõdistus, mis peab olema geodeedi poolt allkirjastatud ja tuleb geodeedil registreerida ka kohalikus infosüsteemi;
 • tuleohtust tõendavad dokumendid (täpsem info Päästeameti kodulehel https://www.rescue.ee/);

NB – erinevatel omavalitsustel võivad nõuded vajalike dokumentide kohta olla erinevad.

Juhul, kui korterit planeeringu muutmisel ei muudeta hoone piirde-, kande- ega jäigastavaid konstruktsioone, siis on vaja esitada järgmised dokumendid

– Korteri mõõdistusprojekt koos seletuskirjaga

– Andmete esitamise teatis

KASUTUSLUBASID

0

MÕÕDISTUSPROJEKTE

0

REGISTRI PARANDUSKANDEID

0

ÜLDEHITUSLIKE AUDITEID

0